#music. IL NOSTRO JOHN LORD PRESENTA ” EVERY PRAISE” DEL GRANDE ARTISTA DI BROOKLYN HEZEKIAH WALKER CON UN BELLISSIMO VIDEO ðŸ“¹

Hezekiah Walker è un famoso Vescovo e pastore dell’importante “megachurch pentecostale di Brooklyn a New York”. Conosciuto per essere un grande artista del gospel americano. Diversi i suoi premi come il Grammy Award per la categoria Best Gospel Choir Or Chorus Album, GMA Dove Award for Traditional Gospel Recorded Song of the Year. Ha creato una bella canzone che si chiama EVERY PRAISE. Pensate che è nata il 2 ottobre 2013. Le sue origini hanno uno stile simile al gospel cristiano urbano. Visto che le nostre vite sono una lode al Signore questa canzone è nata proprio per adorarlo mettendo anche la musica nella preghiera. Infatti il primo verso fa :” Every praise is to our God”. Sempre dobbiamo pregare per Lui che è il nostro Dio ed amarlo. Dio ci ha creati, nella sua grazia, ci dà la libertà di scegliere di adorarlo. Questo significa che abbiamo una natura innata da adorare, ci da Lui il Re dei Re la libertà di adorarlo. Vedete, noi adoriamo sempre, lodiamo sempre qualcosa o qualcuno, che lo sappiamo o no. Dio ci dà questa libertà sostenendoci per Amore. Pensate che come dice il vocabolario inglese ” adorazione ” deriva dall’antico inglese weorþscipe, che significa onore mostrato a un oggetto, che è stato etimologizzato come “dignità o valore-nave” – per dare, nella sua forma più semplice, valore a qualcosa. Quindi, qualunque cosa mostriamo onore o su cui attribuiamo valore, la stiamo adorando. Questa canzone aiuta a dichiarare che, soprattutto, diamo la nostra lode e adorazione a Dio.


La canzone prosegue proclamando Dio come salvatore, guaritore e liberatore; dandoci il “perché” della nostra lode e adorazione. Come se Lui,essendo Dio, non fosse abbastanza per spingerci in una frenesia di lode, possiamo riflettere sulla Sua grazia come salvatore, sulla Sua fedeltà come guaritore e sulla Sua forza come liberatore. Concorrenza piuttosto ripida per tutto ciò che potrebbe tentare di competere per la mia attenzione, “dignità” o adorazione. Every Prayse ha ricevuto diversi importanti riconoscimenti musicali.

John Lord Bautista-reporter contg.news

Traslate english

Hezekiah Walker is a well-known bishop and pastor of New York’s prominent Brooklyn Pentecostal megachurch. Known to be a great American gospel artist. Several of his awards such as the Grammy Award for the Best Gospel Choir Or Chorus Album category, GMA Dove Award for Traditional Gospel Recorded Song of the Year. He created a beautiful song called EVERY PRAISE. Think she was born on October 2, 2013. Her origins have a style similar to urban Christian gospel. Since our lives are a praise to the Lord this song was born to worship him by also putting music in prayer. In fact the first verse goes :”Every praise is to our God”. We must always pray for him who is our God and love him. God created us, in his grace, he gives us the freedom to choose to worship him. This means that we have an innate nature to worship, He the King of Kings gives us the freedom to worship Him. You see, we always adore, we always praise something or someone, whether we know it or not. God gives us this freedom by supporting us out of Love. Do you think that as the English vocabulary says ” adoration ” derives from the ancient English weorþscipe, which means honor shown to an object, which has been etymologised as “dignity or value-ship” – to give, in its simplest form, value to something . So whatever we show honor or place value on, we are worshiping. This song helps to declare that, above all else, we give our praise and worship to God.
The song goes on to proclaim God as savior, healer and deliverer; giving us the “why” of our praise and adoration. As if He being God weren’t enough to drive us into a frenzy of praise, we can reflect on His grace as a savior, His faithfulness as a healer, and His strength as a deliverer. Pretty steep competition for anything that might try to compete for my attention, “dignity” or adoration. Every Prayse has received several major music awards.

John Lord Bautista-reporter contg.news

Traslate tagallo-filippino

Si Hezekiah Walker ay isang kilalang obispo at pastor ng kilalang Brooklyn Pentecostal megachurch ng New York. Kilala bilang isang mahusay na American gospel artist. Ilan sa kanyang mga parangal tulad ng Grammy Award para sa kategoryang Best Gospel Choir Or Chorus Album, GMA Dove Award para sa Traditional Gospel Recorded Song of the Year. Gumawa siya ng magandang kanta na tinatawag na EVERY PRAISE. Isipin na ipinanganak siya noong Oktubre 2, 2013. Ang kanyang pinagmulan ay may istilong katulad ng urban Christian gospel. Dahil ang ating buhay ay isang papuri sa Panginoon ang awit na ito ay isinilang upang sambahin siya sa pamamagitan din ng paglalagay ng musika sa panalangin. Sa katunayan ang unang talata ay nagsasabi: “Ang bawat papuri ay sa ating Diyos”. Dapat tayong palaging manalangin para sa kanya na ating Diyos at mahalin siya. Nilikha tayo ng Diyos, sa kanyang biyaya, binibigyan niya tayo ng kalayaang pumili na sambahin siya. Nangangahulugan ito na mayroon tayong likas na likas na dapat sambahin, Siya ang Hari ng mga Hari ay nagbibigay sa atin ng kalayaang sumamba sa Kanya. Kita mo naman, lagi tayong sumasamba, lagi nating pinupuri ang isang bagay o isang tao, alam man natin o hindi. Binibigyan tayo ng Diyos ng kalayaang ito sa pamamagitan ng pagsuporta sa atin dahil sa Pag-ibig. Sa palagay mo ba gaya ng sinasabi ng bokabularyo sa Ingles na ” adoration ” ay nagmula sa sinaunang Ingles na weorþscipe, na nangangahulugang karangalan na ipinapakita sa isang bagay, na binansagan bilang “dignidad o halaga-ship” – upang bigyan, sa pinakasimpleng anyo nito, ng halaga sa isang bagay. Kaya kung ano man ang ating pinarangalan o pinahahalagahan, sinasamba natin. Nakakatulong ang awit na ito na ipahayag na, higit sa lahat, ibinibigay natin ang ating papuri at pagsamba sa Diyos.
Ang awit ay nagpatuloy upang ipahayag ang Diyos bilang tagapagligtas, manggagamot at tagapagligtas; pagbibigay sa atin ng “bakit” ng ating papuri at pagsamba. Para bang Siya bilang Diyos ay hindi sapat upang himukin tayo sa siklab ng galit ng papuri, maaari nating pagnilayan ang Kanyang biyaya bilang isang tagapagligtas, ang Kanyang katapatan bilang isang manggagamot, at ang Kanyang lakas bilang isang tagapagligtas. Medyo matarik na kumpetisyon para sa anumang bagay na maaaring subukan upang makipagkumpetensya para sa aking atensyon, “dignidad” o pagsamba. Ang bawat Prayse ay nakatanggap ng ilang pangunahing parangal sa musika.

John Lord Bautista-reporter contg.news

Pubblicato da Emanuele Dondolin

Direttore Responsabile ed Editoriale di Contg.News Iscritto all'Ordine dei Giornalisti Pubblici

Rispondi

Inserisci i tuoi dati qui sotto o clicca su un'icona per effettuare l'accesso:

Logo di WordPress.com

Stai commentando usando il tuo account WordPress.com. Chiudi sessione /  Modifica )

Foto di Facebook

Stai commentando usando il tuo account Facebook. Chiudi sessione /  Modifica )

Connessione a %s...

%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: